Open Value Subscription
תוכנית זו מאפשרת את מתן התוכנה בשכירות, בתוכנית תלת שנתית המתחדשת אחת לשנה ומתאימה לכל ארגון בעל 5-250 תחנות עבודה.

יתרונות בולטים:
1. ההסכם מחייב הזמנה של לפחות אחד ממוצרי הפלטפורמה (Operating System או Office או Server CALs) לכל המחשבים בארגון.
2.בנוסף ניתן להזמין מוצרים נוספים (Additional Products) בכל כמות.
3. לכל המוצרים שהוזמנו בתחילת החוזה תינתן הגנת מחיר במשך תקופת ההסכם.
4. ביום החידוש השנתי (Anniversary) ניתן לבחור באחת מהאופציות: חידוש ההסכם לפי כמות המחשבים בפועל ביום החידוש או הפסקת ההסכם והסרת התוכנות.
5. ההסכם מכסה את הארגון מבחינת רישוי כל השנה בהיבט הרישוי למוצרי הפלטפורמה, בתנאי שביום החידוש השנתי הוזמנו רישיונות פלטפורמה עבור כל המחשבים בארגון, ו- Additional Products יש להזמין לפי צורך בפועל גם במהלך השנה.

להלן סירטון קצר המסביר את אופן הליך הרישוי לעסקים וארגונים:

הטבות רישוי:
במסגרת רישוי המוצרים של מיקרוסופט, כל מחשב או שרת המריצים תוכנות מיקרוסופט חייבים ברישוי מתאים.
בהסכם OVS – שכירות תוכנה, ניתן לחרוג מכלל זה באופן הבא:
1. בתחילת ההסכם סופרים את מספר המחשבים בארגון, ומזמינים עבורם מוצרי פלטפורמה.
2.ביום החידוש השנתי סופרים את כמות המחשבים בארגון, ומשלמים על מוצרי הפלטפורמה עפ"י הכמות בפועל.

הלקוח מכוסה מבחינה חוקית, במשך כל תקופת ההסכם, גם אם במהלך השנה התווספו מחשבים לארגון, מעבר לכמות בהסכם!

הסכם שכירות תוכנה OVS